Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu 123123.pl.
Serwis ogłoszeniowy 123123.pl dostępny jest w internecie pod adresem http://123123.pl
Korzystanie z serwisu jest darmowe.
Przedmiotem ogłoszenia mogą być towary i usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
123123.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu. Działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.
123123.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez sprzedającego lub kupującego warunków transakcji. Nie bierze także udziału w sporach powstałych między użytkownikami.
123123.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ogłoszeń naruszających zasady niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania ogłoszeniodawcy.
II. REJESTRACJA
Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna, tak jak i utrzymanie konta użytkownika.
Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Dane osobowe będą przetwarzane przez 123123.pl jako administratora danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonania zmian w swoich danych poprzez odpowiedni formularz w serwisie lub zażądania od administratora usunięcia jego danych z bazy danych serwisu.

Czas na aktywacje konta to 30 dni , nieaktywne konta będą usuwane po 30 dniach
III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
Ogłoszenie zamieszczane w serwisie przez użytkownika, publikowane jest przez okres 7,14 lub 30 dni.
Użytkownik zamieszczający ogłoszenie ma prawo do jego edycji lub skasowania przez cały okres publikacji.
Z chwilą upływu okresu publikacji ogłoszenia w serwisie, zarówno zdjęcia jak i treść ogłoszenia są jeszcze przez kolejne 30 dni przechowywane w bazie, umożliwiając jego ponowną aktywację. Po upływie tego okresu, następuje automatyczne usunięcie ogłoszenia.
Treść ogłoszenia zamieszczanego w serwisie powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
Zabrania się zamieszczania w serwisie ogłoszeń o treściach naruszających prawo lub dobre obyczaje.
Nie można zamieszczać wielu ogłoszeń dotyczących tego samego przedmiotu.
Wystawianie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego regulaminu.
123123.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli uzna, że narusza ona niniejszy regulamin bądź w jakikolwiek sposób szkodzi 123123.pl.
W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, 123123.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
123123.pl zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu serwisu.
123123.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin jest wiążący z chwilą opublikowania zmian w serwisie.
O zmianach 123123.pl poinformuje na stronie głównej serwisu w okienku "Informacje". Dodatkowa informacja zawierająca date ostatniej aktualizacji regulaminu znajduje się na stronie logowania.
Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej .
Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go akceptuje.